Podpis elektroniczny

Czym jest podpis elektroniczny?

Od21 lipca 2008 roku weszły w życie zmiany prawne, które nakładają na przedsiębiorców, zatrudniających więcej niż 5 pracowników, obowiązek rozliczania się z ZUS wyłącznie drogą elektroniczną (Zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., nr 130, poz. 1450) i ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r., nr 64, poz. 565). 

Warunkiem przyjęcia deklaracji przez ZUS jest opatrzenie jej bezpiecznym e-podpisem

Co zatem oferujemy?

 1. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wymaganej do otrzymania kwalifikowanego certyfikatu.

 2. Wdrożenie podpisu elektronicznego w firmie:

  •  instalacja niezbędnego oprogramowania i sprzętu,

  • przeprowadzenie szkolenia na temat posługiwania się podpisem elektronicznym.

Czym jest certyfikat kwalifikowany i jakie są jego zastosowania?

Certyfikat kwalifikowany – dokument umożliwiający składanie bezpiecznego podpisu cyfrowego oraz jest elektronicznym dowodem tożsamości osoby, która nim się posługuje.

Zastosowanie:

 • elektroniczny kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
 • składanie e-deklaracji podatkowych oraz do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego,
 • nadawanie mocy prawnej dokumentom (np. przy upoważnieniach elektronicznych w ZUS), 
 • wystawianie faktur w formie elektronicznej, 
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • podpisywanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 
 • zdobycie wpisów elektronicznych wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • możliwość uczestniczenia w przetargach i aukcjach elektronicznych,
 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • podpisywanie urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. 

Dlaczego warto wybrać podpis elektroniczny?

Pozwala na szybszy przepływ ważnych informacji m.in. ZUS, umożliwia wystawianie dokumentów oraz zawieranie umów w formie elektronicznej, co w rezultacie przyspiesza szereg działań biznesowych.

Zakres zastosowań certyfikatów kwalifikowanych będzie się stopniowo rozszerzał.

Zainteresował Cię podpis elektroniczny?

Klik tutaj, aby dowiedzieć się więcej!