Outsourcing IOD wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów oferując usługę outsourcingu, czyli powierzenie ekspertom naszej firmy JNS zadań z zakresu Ochrony Danych i odpowiedzialności, spoczywających na Inspektorze. Proponowane rozwiązanie jest najefektywniejszą formą współpracy. Największą zaletą i atutem przemawiającym za wyborem niniejszej opcji przez naszego Klienta jest to, iż w efektywny kosztowo sposób nasz Klient zapewnia sobie kompleksowe bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych w swojej działalności gospodarczej.

W aspekcie nowelizowanych przepisów prawa, wejścia w życie rozporządzenia RODO (GDPR) w ramach outsourcingu IOD, wykonywane byłyby ponadto następujące obowiązki:

 • Obowiązek polegający na informowaniu administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników naszych Klientów, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO/GDPR oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów rozporządzenia RODO/GDPR, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • Udzielanie na żądanie zaleceń w zakresie oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO/GDPR
 • Współpraca z organem nadzorczym,
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z przeprowadzonymi uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO/GDPR, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 • Bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz przepisów wykonawczych.

Wybierając usługę outsourcing IOD Klient zyskuje stałe wparcie w zakresie prawnym oraz informatycznym, na które składa się:

 • Doradztwo w zakresie przepisów prawnych i dobrych praktyk dotyczących przetwarzania ochrony danych osobowych.
 • Przeprowadzania regularnych audytów zgodności organizacji wewnętrznej i zewnętrznej naszych Klientów z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami składającymi się na kompleksową politykę bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie cyklicznych szkoleń zwiększających świadomość pracowników naszych Klientów nt. obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • Opracowywanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych „skrojonych na miarę” naszych Klientów (dopasowanych każdorazowo do działalności gospodarczej prowadzonej każdego z naszych Klientów).
 • Reprezentowanie naszych Klientów przed GIODO, w tym uczestnictwo w kontrolach, prowadzenie korespondencji, zgłaszanie nieprawidłowości, prowadzenie konsultacji.
 • Rozpatrywanie skarg na działalność naszych Klientów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Na naszą ofertę outsourcingu składa się: 

 • Audyt zgodności występujących procedur u naszych Klientów z rozporządzeniem RODO;
 • Wdrożenie u naszych Klientów dokumentacji przetwarzania danych zgodnej z rozporządzeniem RODO;
 • Weryfikacja klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych w działalności prowadzonej przez naszych Klientów;
 • Opracowanie rejestru naruszeń w działalności prowadzonej przez naszych Klientów wraz z metodologią opartą na międzynarodowych standardach zgodnych z rozporządzeniem RODO;
 • Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności w działalności prowadzonej przez naszych Klientów;
 • Przygotowanie umów powierzenia danych odnośnie podmiotów, którym powierzane są dane osobowe.
Audyt_IT_aplikacji